1 de des. 2017

PROGRAMA OPERATIU D´OCUPACIÓ JUVENIL (POEJ)

RESULTATS


ALUMNES

PERSONAL TÈCNIC

QUÈ ÉS EL PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL?

POEJ és un programa de formació en alternança amb la pràctica professional, que organitza l’ajuntament de Vila-real amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el qual els alumnes podran rebre formació teòrica i pràctica durant aproximadament 9 mesos.

La formació teòrica serà la corresponent per a l’obtenció d´un dels següents Certificats de professionalitat. Cada certificat es d´un Nivell diferent pensat amb l´objectiu que tot tipus d’usuaris puguen accedir: sense cap formació, amb formació bàsica i amb qualificació mitjana.

ALUMNES

Els alumnes podran acabar el programa amb títols reconeguts pel Ministeri d’Educació, de Nivell I , Nivell II o de Nivell III

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PROGRAMA

Duració: 9 mesos, depenent de la data de començament
Alumnes: 50 (10 per especialitat)
Inici aproximat: Febrer
Beca d´assistència: els alumnes rebran una beca per dia d’assistència a les classes i els llocs on es realitzen les pràctiques professionals.

CERTIFICATS QUE VAN A IMPARTIR-SE

 • Activitats auxiliars de comerç (Nivell 1) i Activitats de venda (Nivell 2: per a poder accedir a aquest certificat serà necessari haver superat en el Nivell 1) 
 • Activitats auxiliars de magatzem (Nivell 1) 
 • Operacions de sistemes microinformàtics (Nivell 1) i Operacions de xarxes departamentals (Nivell 2: per a poder accedir a aquest certificat serà necessari haver superat en el Nivell 1) 
 • Atenció al client consumidor o usuari (Nivell 3) 
 • Organització del transport i la distribució (Nivell 3) 

REQUISITS PER ACCEDIR A CADA NIVELL
Nivell 1: No es necessari tenir cap tipus de formació
Nivell 2: Per accedir és necessari estar en disposició del Títol de la ESO, com a mínim.
Nivell 3: Per accedir és necessari estar en disposició del Títol de batxillerat, com a mínim.


A QUÍ VA DIRIGIT AQUEST PROGRAMA
Dirigit a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que figuren inscrits i actius en el Sistema de Garantia Juvenil. Per a inscriure’s a Garantia Juvenil cal:
 • Anar al Viver d'Empreses de Cambra de Comerç a Vila-real per a fer inscripcions de vesprada
 • Pel portal del Servef, a través del codi autoservef, en demanda, l’autoentrevista demanar la inscripció en l’apartat d’observacions. O anant personalment a l’oficina Servef i demanar la inscripció al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

SOL·LICITUDS
La informació que ací es publica sobre aquest procediment és únicament a efectes informatius, en tot cas, caldrà dirigir-se a les bases de la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds durarà 10 dies hàbils: del 15 de febrer al 28 de febrer

La documentació que han de presentar és la següent:

 • Fotocòpia del DNI
 • Acreditació de la situació de desocupació, mitjançant certificat de situació laboral actualitzat expedit pel Servei Public d'Ocupació (SERVEF)
 • Si escau, document oficial que acredite discapacitat superior al 33%
 • Si escau, document que acredite la formació acadèmica oficial per a accedir a cadascun dels certificats de professionalitat als quals s'opta
 • Document actualitzat que acredite que es troba actiu i inscrit en el sistema de garantia juvenil

IMPORTANT: S'han preparat instàncies específiques en funció de l'acció formativa a la qual es vulga participar. Cada instància és per a una acció formativa concreta i pots descarregar-les als següents enllaços


PERSONAL TÈCNIC

Publicades les bases per a la contractació temporal del personal tècnic que ha de desenvolupar una part del projecte,

En l'ANNEX I de les bases figuren relacionats els corresponents llocs de treball i funcions a realitzar. Els perfils als quals els interessats poden optar són els següents:
Cap d'estudis (2 llocs)
Tècnic mitjà d'acció social (2 llocs)
Tècnic de suport (1 lloc)

DATES A TENIR EN COMPTE
30 de novembre, s'han publicat en el BOP i en el Tauler d'edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-real, les bases. Hi ha un termini de 5 dies de publicitat, transcorreguts els quals, les bases s'entenen definitives i ja poden presentar la instància. 10 dies per a presentació i instàncies. Així quedarien els terminis:
 • 7 de desembre: fi de publicitat de les bases
 • 11 de desembre: Inici de presentació d'instàncies
 • 22 de desembre: Fi de presentació d'instàncies

Per cadascun d'aquests llocs hi ha una instància específica, que trobareu als enllaços següents.

Juntament amb la instància hauran de presentar la següent documentació (en original o còpia compulsada):
 1. Document d'identitat
 2. El títol acadèmic que dóna accés al lloc de treball al qual s'opta
 3. Titulacions superiors a l'exigida per a l'accés al lloc
 4. L'acreditació de l'experiència professional: aportant els contractes o certificats d'empresa i a més la vida laboral actualitzada.
 5. Cursos de formació (aportant els diplomes o certificats d'aquests, on s'indique les hores i continguts formatius).

Més informació sobre el programa:

PROCEDÈNCIA DELS FONS I  MINISTERI CONCEDENT
Els fons provenen del FONS SOCIAL EUROPEU i  són gestionats per la Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, que actua com a Organisme intermedi.

TÍTOL DEL PROJECTE DE VILA-REAL: 
Itineraris cooperatius per a la millora personal i professional

COST DEL PROJECTE APROVAT A VILA-REAL: 446.572,08 €

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 410.355,08 €

% FINANÇAMENT: 98,2%

RESUM: 

Programa mixt d'Ocupació i formació dirigit a 3 tipus de col·lectius:
- Joves sense cap formació (30 beneficiaris),
- Joves amb formació bàsica-mitjana (20 beneficiaris) i
- Joves amb formació superior (10 beneficiaris).

L'objectiu és cobrir les necessitats de formació i ocupació detectades per a cadascun d'aquests col·lectius. Per a açò es van a impartir 5 certificats de professionalitat, per al col·lectiu de joves sense formació o amb formació bàsica i beques en centres de Treball, per al col·lectiu amb formació superior.


NOTA: ADVERTIT ERROR MATERIAL EN LES BASES APROVADES PER R.A 4644/2017 (B.O.P Nº 143 DEL 30/11/2017) QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LES PLACES DEL PERSONAL DEL PROJECTE POEJ-ITINERARIS COOPERATIUS PER A LA MILLORA PROFESSIONAL I PERSONAL I FORMACIÓ DE BORSES DE TREBALL

En la seua base setena-a), punt 3 “Experiencia profesional”:

On diu:
“3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL Máximo 4 puntos

Por haber trabajado con vínculo funcionarial o laboral en puestos de similar categoría y realizando funciones similares en cualquier Administración pública, a razón de 0,15 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.

Este  requisito  deberá  acreditarse  perfectamente  mediante  contratos,  nombramientos  o certificados de empresa, acompañados de la vida laboral actualizada”,

ha de dir:

“3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL Máximo 4 puntos

Por haber trabajado con vínculo funcionarial o laboral en puestos de similar categoría y realizando funciones similares en cualquier Administración pública, a razón de 0,15 puntos por mes.

Este  requisito  deberá  acreditarse  perfectamente  mediante  contratos,  nombramientos  o certificados de empresa, acompañados de la vida laboral actualizada”

En virtut del que disposa l'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es procedirà a la seua esmena publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província Resolució d'Alcaldia corresponent.


VARIACIÓ DATES I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Advertit error material  en les bases i publicat el mateix en el BOP nº 146  de data 7 de desembre de 2017, així quedarien els terminis després de la publicació del error esmentat:

15  de desembre: fi de publicitat de les bases (5 dies de publicitat desprès de la última publicació al BOP (7 de desembre)
Terminis per a la presentació d´instàncies (10 dies des de el fi de publicació) : del 18 de desembre al 3 de gener de 2018.

No obstant s´acorda acceptar instàncies des del dia 11 de desembre i per tant:

11 de desembre: Inici de presentació d'instàncies
3 de gener de 2018: Fi de presentació d'instàncies