7 de des. 2017

CURS: DESCOBREIX LES TEUES COMPETÈNCIES LABORALS I DISSENYA LA TEUA MARCA PERSONAL

La necessitat de definir el nostre perfil professional guanya cada vegada més importància. Per tal de conèixer i valorar quines competències defineixen el nostre perfil professional, així com elaborar un pla d'acció personalitzat de desenvolupament professional amb la finalitat de crear la nostra Marca Personal, tens l'oportunitat d'inscriure't al Curs "Descobreix les teues competències laborals i dissenya la teua marca personal"

DATA: 18, 19 i 20 de desembre  de 2017
HORA: 09.30 - 13.30h
LLOC: Viver d'Empreses (carrer Monestir de Poblet 15-24, Vila-real)

INSCRIPCIÓ

1 de des. 2017

ANUNCIO SELECCIÓN EMCORD

Publicado en la Seu Electrònica el anuncio del proceso de selección del Programa de Empleo Iniciativa Social (2017) para la contratación de personas desempleadas de larga duración (EMCORD).

PEÓNES OBRA PÚBLICA

JARDINEROS

ALBAÑILES

PROGRAMA OPERATIU D´OCUPACIÓ JUVENIL (POEJ)

Publicades les bases per a la contractació temporal del personal tècnic que ha de desenvolupar una part del projecte,

En l'ANNEX I de les bases figuren relacionats els corresponents llocs de treball i funcions a realitzar. Els perfils als quals els interessats poden optar són els següents:
Cap d'estudis (2 llocs)
Tècnic mitjà d'acció social (2 llocs)
Tècnic de suport (1 lloc)

DATES A TENIR EN COMPTE
30 de novembre, s'han publicat en el BOP i en el Tauler d'edictes de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Vila-real, les bases. Hi ha un termini de 5 dies de publicitat, transcorreguts els quals, les bases s'entenen definitives i ja poden presentar la instància. 10 dies per a presentació i instàncies. Així quedarien els terminis:
 • 7 de desembre: fi de publicitat de les bases
 • 11 de desembre: Inici de presentació d'instàncies
 • 22 de desembre: Fi de presentació d'instàncies

Per cadascun d'aquests llocs hi ha una instància específica, que trobareu als enllaços següents.

Juntament amb la instància hauran de presentar la següent documentació (en original o còpia compulsada):
 1. Document d'identitat
 2. El títol acadèmic que dóna accés al lloc de treball al qual s'opta
 3. Titulacions superiors a l'exigida per a l'accés al lloc
 4. L'acreditació de l'experiència professional: aportant els contractes o certificats d'empresa i a més la vida laboral actualitzada.
 5. Cursos de formació (aportant els diplomes o certificats d'aquests, on s'indique les hores i continguts formatius).

Més informació sobre el programa:

PROCEDÈNCIA DELS FONS I  MINISTERI CONCEDENT
Els fons provenen del FONS SOCIAL EUROPEU i  són gestionats per la Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, que actua com a Organisme intermedi.

TÍTOL DEL PROJECTE DE VILA-REAL: 
Itineraris cooperatius per a la millora personal i professional

COST DEL PROJECTE APROVAT A VILA-REAL: 446.572,08 €

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 410.355,08 €

% FINANÇAMENT: 98,2%

RESUM: 

Programa mixt d'Ocupació i formació dirigit a 3 tipus de col·lectius:
- Joves sense cap formació (30 beneficiaris),
- Joves amb formació bàsica-mitjana (20 beneficiaris) i
- Joves amb formació superior (10 beneficiaris).

L'objectiu és cobrir les necessitats de formació i ocupació detectades per a cadascun d'aquests col·lectius. Per a açò es van a impartir 5 certificats de professionalitat, per al col·lectiu de joves sense formació o amb formació bàsica i beques en centres de Treball, per al col·lectiu amb formació superior.


NOTA: ADVERTIT ERROR MATERIAL EN LES BASES APROVADES PER R.A 4644/2017 (B.O.P Nº 143 DEL 30/11/2017) QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LES PLACES DEL PERSONAL DEL PROJECTE POEJ-ITINERARIS COOPERATIUS PER A LA MILLORA PROFESSIONAL I PERSONAL I FORMACIÓ DE BORSES DE TREBALL

En la seua base setena-a), punt 3 “Experiencia profesional”:

On diu:
“3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL Máximo 4 puntos

Por haber trabajado con vínculo funcionarial o laboral en puestos de similar categoría y realizando funciones similares en cualquier Administración pública, a razón de 0,15 puntos por mes, hasta un máximo de 5 puntos.

Este  requisito  deberá  acreditarse  perfectamente  mediante  contratos,  nombramientos  o certificados de empresa, acompañados de la vida laboral actualizada”,

ha de dir:

“3.-EXPERIENCIA PROFESIONAL Máximo 4 puntos

Por haber trabajado con vínculo funcionarial o laboral en puestos de similar categoría y realizando funciones similares en cualquier Administración pública, a razón de 0,15 puntos por mes.

Este  requisito  deberá  acreditarse  perfectamente  mediante  contratos,  nombramientos  o certificados de empresa, acompañados de la vida laboral actualizada”

En virtut del que disposa l'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es procedirà a la seua esmena publicant-se en el Butlletí Oficial de la Província Resolució d'Alcaldia corresponent.


VARIACIÓ DATES I TERMINI DE PRESENTACIÓ

Advertit error material  en les bases i publicat el mateix en el BOP nº 146  de data 7 de desembre de 2017, així quedarien els terminis després de la publicació del error esmentat:

15  de desembre: fi de publicitat de les bases (5 dies de publicitat desprès de la última publicació al BOP (7 de desembre)
Terminis per a la presentació d´instàncies (10 dies des de el fi de publicació) : del 18 de desembre al 3 de gener de 2018.

No obstant s´acorda acceptar instàncies des del dia 11 de desembre i per tant:

11 de desembre: Inici de presentació d'instàncies
3 de gener de 2018: Fi de presentació d'instàncies


29 de nov. 2017

OFERTA D'OCUPACIÓ - RESPONSABLE D'OFICINA TÈCNICA

Es precisa incorporar responsable per a oficina tècnica d'empresa de la província de Castelló.

FUNCIONS:

 • Execució de projectes.
 • Elaboració de plànols i documentació tècnica necessària.
 • Coordinació de projectes de millora.
 • Supervisió i planificació del treball de l'equip tècnic
 • Gestió amb proveïdors i contractes.


REQUISITS:

 • Enginyeria Tècnica Industrial.
 • Imprescindible Nivell alt de Autocad.
 • Experiència de 4 anys en lloc similar.
 • Es valorara bon nivell d'anglès
 • Es valorara màster en prevenció de riscos laborals.


Es garanteix total confidencialitat en el procés de selecció.
Interessats enviar CV a: http://www.ebelconsulting.com
Telf 648-20-14-05

OFERTA D'OCUPACIÓ - RESPONSABLE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Es precisa incorporar Responsable de Prevenció de Riscos Laborals per a important empresa del sector industrial de la província de Castelló

FUNCIONES:

 • Elaboració d'avaluacions de riscos i implantació de polítiques de prevenció.
 • Assessorament tècnic en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Vigilar el compliment de les mesures de seguretat en l'empresa.
 • Recerca d'incidents i accidents.
 • Planes d'emergència i simulacres.
 • Estudis ergonòmics segons llocs de treball.
 • Recolze en auditories internes i externes segons Ohsas 18001.
 • Lliurament de EPI’S.


REQUISITS:

 • Enginyeria, Relacions Laborals, Ciències del Treballe…
 • Nivell alt d'anglés
 • Master en Prevenció de Riscos Laborals, mínim 2 especialitats.
 • Experiència laboral mínim 3 anys desenvolupant les tasques descrites.
 • Persona analítica, amb capacitat de resolució d'imprevists i capaç de treballar sota situacions de pressió.


Es garanteix total confidencialitat en el procés de selecció.