22 de gen. 2018

ANUNCIO DEL ACTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN DE LA SELECCIÓN DE TRABAJADORES DEL PROYECTO DE ITINERARIOS COOPERATIVOS PARA LA MEJORA PROFESIONAL Y PERSONAL

Publicat en la Seu electrònica l'anunci de l'acta provisional de baremació per a la selecció de treballadors del projecte d'itineraris cooperatius per a la millora professional i personal (POEJ)

ANUNCI DE LA BAREMACIÓ PROVISIONAL

17 de gen. 2018

AJUDES 2018 DESTINADES Al FOMENT DE LES COOPERATIVES I DE LES SOCIETATS LABORALS I DE L'OCUPACIÓ EN LES MATEIXES


Aquestes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals, per a les actuacions que
detallem a continuació, sempre que es realitzen en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en què aquestes entitats figuren inscrites.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 1. Ajudes per a la incorporació de desempleats com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.
 2. Ajudes per a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.
 3. Ajudes per a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral per a l'exercici 2018. Economia social.
 4. Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.


Les beneficiàries hauran de reunir els següents REQUISITS GENERALS:
 • Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest seient.
 • No estar en culpable en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i Seguretat Social.
 • No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir
 • subvencions.

Per a més informació podeu consultar els enllaços següents:

11 de gen. 2018

ANUNCIO DEL ACTA PROVISIONAL DE LA SELECCIÓN DE TRABAJADORES DEL PROYECTO DE ITINERARIOS COOPERATIVOS PARA LA MEJORA PROFESIONAL Y PERSONAL

Publicat en la Seu electrònica l'anunci de l'acta provisional de candidats admesos i exclosos per a la selecció de treballadors del projecte d'itineraris cooperatius per a la millora professional i personal (POEJ)

PERSONAL TÈCNIC

9 de gen. 2018

OFERTA D'OCUPACIÓ - TÈCNIC/-A DE NÒMINES

Es precisa incorporar una persona per al departament de personal d'una important empresa de la província de Castelló.

FUNCIONS:

 • Realització de contractes i quitances atenent als diferents convenis del grup
 • Realització d'altes, baixes i variacions de contractes
 • Càlcul i realització de nòmines


REQUISITS:

 • Diplomatura en Relacions Laborals, en ADEM o similar
 • Nivell molt alt d'Excel
 • Experiència mínima de 5 anys en la realització de les tasques descrites
 • Experiència en les aplicacions: Sistema Xarxa, Delta, Contrat@... 


Es garanteix total confidencialitat en el procés de selecció.
Interessats inserir CV a: http://www.ebelconsulting.com
Telf. 648-20-14-05

OFERTA D'OCUPACIÓ - TÈCNIC/-A DE FORMACIÓ I SELECCIÓ

Es precisa incorporar Tècnic/a de Formació i Selecció per a empresa de la província de Castelló.

FUNCIONS:
 • Control de documentació d'accions formatives
 • Gestió amb tripartida
 • Cerca i coordinació de cursos de formació
 • Gestió de crèdit de formació
 • Selecció de personal

REQUISITS:
 • Diplomatura en Relacions Laborals, en ADEM o similar
 • Nivell alt d'Excel
 • Experiència mínima de 5 anys en la gestió i coordinació de formació


Es garanteix total confidencialitat en el procés de selecció.