16 de febr. 2018

PROGRAMA D'AJUDES DESTINADES AL MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES


Què es pot sol·licitar?
EAUTOM 2018. Programa d'ajuda destinada al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció.

Objecte del tràmit
Fomentar l'emprenedoria per mitjà de la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l'activitat durant la baixa maternal.


Qui pot sol·licitar-ho?
Podran ser beneficiàries d'aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes embarassades o en procés d'adopció.

Requeriments

 • La contractació s'ha d'efectuar a partir de l'1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
 • La persona contractada ha d'haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d'ocupació en el SERVEF fins a la seua contractació.
 • La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o l'equivalent en el cas de les parelles de fet.


Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament
QUANTIA:
1. L'import de la subvenció és de:
a) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 3 mesos de durada: 1.500 euros.
b) En el cas de contractes temporals a jornada completa d'almenys 6 mesos de durada: 3.500 euros.
2. Els imports indicats en l'apartat 1 s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.
3. Els contractes a temps parcial d'almenys 30 hores setmanals seran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l'ajuda.

PAGAMENT:
La liquidació de la subvenció s'efectuarà una vegada justificada amb la documentació presentada amb la sol·licitud les condicions establides, es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.


Quan s'ha de sol·licitar?
El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l'1 d'octubre de 2018.

Podeu consultar tota la informació al següent enllaç

OFERTA D'OCUPACIÓ - AUXILIAR DE FARMÀCIA

Es precisa incorporar auxiliar de farmàcia per a farmàcia de la província de Castelló.

FUNCIONS:

 • Adquisició i dispensació de medicaments
 • Atenció a la clientela proporcionant consell i recomanant productes farmacèutics
 • Realització de comandes als diferents laboratoris
 • Responsable de dermofarmàcia i cosmètica
 • Facturació de recepta electrònica
 • Organització i reposició del producte
 • Registre i control de productes farmacèutics, gestionant les caducitats
 • Tasques internes de la farmàcia


REQUISITS:

 • Formació en Cicle Formatiu de Farmàcia i Parafarmàcia
 • Experiència prèvia mínima de 2 anys en lloc similar
 • Experiència professional en el maneig del programa informàtic Iofwin


S'OFEREIX:

 • Incorporació immediata
 • Horari de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00


Es garanteix total confidencialitat en el procés de selecció.
Si és del teu interès pots inserir el teu CV en: http://www.ebelconsulting.com

15 de febr. 2018

CONVOCATÒRIA 2018 DE SUBVENCIONS DESTINADES AL PROGRAMA DE FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat per a l'exercici 2018 les subvencions destinades al programa de foment del treball autònom.

Objecte i àmbit: 

 • Es concediran subvencions per a fomentar l'emprenedorisme a través del programa de foment del treball autònom. La subvenció s'atorga com una renda de subsistència a les persones aturades i que s'estableixen com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors. 
 • Les subvencions es concediran per a centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana


Persones beneficiàries:

 • Persones aturades constituïdes com a personal treballador autònom o per compte propi
 • S'exclouen les persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com els membres de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.


Condicions per a la concessió de la subvenció

 • Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2018
 • Haver romàs en situació de desocupació i inscrit en el SERVEF fins a l'inici de l'activitat.
 • Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o equivalent
 • No haver figurat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms en els 6 mesos anteriors a l'inici de l'activitat.
 • Desenvolupar l'activitat de forma independent.
 • No haver sigut beneficiari en algun dels 3 exercicis anteriors d'altres subvencions del SERVEF per constitució com a autònom.
 • El projecte ha de tenir caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.


Quantia de la subvenció
L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l'alta com a personal autònom:

 1. Persones aturades en general: 2.500 €
 2. Persones aturades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 €
 3. Persones aturades amb diversitat funcional: 3.500 €
 4. Dones aturades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 €

En els tres primers casos, l'import s'incrementarà en 500 € en el cas de les dones.

Forma i termini de presentació de sol·licituds

 • La sol·licitud es presentarà preferentment de forma telemàtica. S'haurà de disposar de signatura electrònica avançada.
 • El termini de presentació de sol·licituds serà dónes de l'endemà de la publicació de la resolució en el DOGV fins a l'1 d'octubre de 2018.
Per  amés informació podeu consultar el següent enllaç http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19120&version=amp

14 de febr. 2018

OFERTA D'OCUPACIÓ - INFORMÀTIC/-A

Es precisa incorporar Informàtic/a para empresa situada en la província de Castelló.

FUNCIONS:

 • Desenvolupament d'entorns .NET
 • Base de dades SQL
 • Desenvolupament de llenguatges de programació en Java i Visual Studio
 • Administració de sistemes Windows Server


REQUISITS:

 • Cicle Formatiu Superior en informàtica o Títol universitari en informàtica
 • Nivell alt de Access
 • Coneixement en entorns virtuals
 • Valorable coneixements de hardware


Es garanteix total confidencialitat en el procés de selecció.

OFERTA D'OCUPACIÓ - ÀREA MANAGER AMB FRANCÉS

Es precisa incorporar Àrea Manager amb francès per a empresa capdavantera en el seu sector.

FUNCIONS:

 • Analitzar i conèixer el mercat, amb l'objectiu de definir les accions per a incrementar la quota de mercat.
 • Definir i implementar l'estratègia comercial per al seu mercat.
 • Supervisar els clients assignats, planificant els objectius i incrementant els resultats.
 • Participació en fires i visites comercials.
 • Coordinar els recursos necessaris per a incrementar les vendes i la cartera de clients
 • Planificació i organització de viatges


REQUISITS:

 • Experiència requerida mínim dos anys.
 • Estudis: Mínim batxiller o mòdul superior.
 • Nivell de Francès avançat.
 • Nivell mitjà Office.


Es garanteix total confidencialitat en el procés de selecció.
Interessats inserir CV a: http://www.ebelconsulting.com